Фотогалерея

Школа молодого викладача

Зростаємо професійно

28 січня 2014 року в Івано-Франківському технікумі ресторанного сервісу і туризму НУХТ, в рамках Школи молодого педагога відбувся навчальний семінар на тему: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі», який провела методист технікуму - Вікторія Шийка.

Сьогодні процес інформатизації охопив всі сторони життя сучасного суспільства. Цей процес має кілька пріоритетних напрямків, до яких, безумовно, слід віднести інформатизацію освіти.

Сучасний урок, якісний урок, якісна освіта — всі ці питання постійно перебувають у полі уваги не тільки педагогів: вони хвилюють випускників, їх обговорюють батьки, висуває держава як одну з головних проблем забезпечення якісної освіти.

Одним із головних завдань вищої освіти - це підготовка студентів до швидкого сприйняття і опрацювання великих обсягів інформації, озброєння їх сучасними засобами і технологіями роботи, формування в них інформаційної культури, життєвих компетентностей, зокрема інформативної. 

Для цього необхідно формувати позитивну мотивацію до навчання студентів та залучати їх до самостійної (індивідуальної чи групової) дослідницької роботи на базі комплексного використання інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з метою підвищення якості навчання. 

Використання ІКТ у навчальному процесі відкриває широкі перспективи у вивченні навчальних дисциплін; з'являються можливості розширення змістового наповнення предметів, опрацювання великих обсягів навчальної інформації, яка стає доступнішою для сприймання, використання інтерактивних методів навчання. 

                Сучасний випускник повинен мати компетенцію використання інформаційних технологій, тобто технологій, що проектуються сучасною індустрією як в освіті, так і в повсякденному житті. Нові інформаційні технології відкривають студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають нові можливості для творчості, знаходження і закріплення будь-яких професійних навичок, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання.

 

 

 

Молоді педагоги вчаться створювати ситуації успіху

30 січня 2013 року, в рамках Школи молодого педагога відбулося спільне засідання з молодими викладачами та майстрами виробничого навчання на тему: «Моделювання ситуацій успіху на уроках теоретичного та виробничого навчання».

Детальніше...

ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ МОЛОДОГО МАЙСТРА на 2012-2013 н.р.

Вересень

1.Навчально-плануюча документація майстрів в/н.                

Мислюк О.М.

Здельник Р.П.

2.Підготовка і організація проведення пробних і перевірочних робіт.                                                                           

Мислюк О.М.

3.Планування роботи майстра в/н

Здельник Р.П.

Мислюк О.М.

4.Методика проведення занять виробничого навчання.                                

Шийка В.Я.

Жовтень

1.Типи і види занять виробничого навчання.                         

Шийка В.Я.

2.Форми і методи виробничого навчання.                             

Драгинич У.В.

3.Структура заняття виробничого навчання.                           

Шийка В.Я.

4.Вимоги до змісту структурних елементів заняття виробничого навчання.                                                                               

Криховецька Л.І.

5.Психологічний тренінг з майстрами в/н.                          

Психолог

Листопад

1.КМЗ виробничого навчання.                                                  

Швець Л.П.

2.Недоліки, які зустрічаються при проведенні занять виробничого навчання.                                                                                 

Мислюк О.М.

 

3.Облік результатів роботи виробничого навчання.                        

Мислюк О.М.

4.Критерії оцінювання вмінь та навичок учнів з в/н.               

Мислюк О.М.

Грудень

1.Заняття виробничого навчання на підприємстві.                 

Гнатківська Г.М.

2.Самостійна робота учнів на заняттях в/н. Нормування навчально-виробничих робіт.                                                                 

Драгинич У.В.

2.Планування і аналіз виконання домашніх завдань учнями.    

Мислюк О.М.

Січень

1.Круглий стіл «Виробниче навчання: досягнення, проблеми та шляхи удосконалення”.

Мислюк О.М.

Здельник Р.П.

2.Моделювання ситуацій успіху на виробничому навчанні.

Шийка В.Я.

Лютий

1.Аналіз уроку виробничого навчання.

Психологічний аналіз уроку виробничого навчання.          

Шийка В.Я.

2.Ситуативні вправи на уроках в/н.                                     

Здельник Р.П.

Березень

1.Нестандартні підходи до проведення заняття в/н.             

Мислюк О.М.

2.Моделювання ділової гри на заняттях в/н.                             

Шийка В.Я.

3.Аналіз проведення бінарних уроків.                                           

Зайцева Г.Т.

Квітень

1.Тренінг «Психологічні особливості формування ключових та наскрізних   кометентностей на заняттях виробничого навчання».

Шийка В.Я.

Діяльність школи молодого педагога

План роботи методиста

 •  Ознайомлення молодого педагога з правилами внутрішнього розпорядку технікуму, з основними правами і обов’язками педагога ( Закон України « Про вищу школу», статут технікуму ), з оплатою праці.
 • У ході вступної бесіди виявити нахили, здібності, потенційні можливості молодого педагога, його сімейний стан, матеріальне становище, побутові умови.
 • Закріплення за молодим педагогом наставника.
 • Надання допомоги молодому педагогу у плануванні його роботи.
 • Ознайомлення молодого педагога з організацією виховної роботи в технікумі.
 • Включення молодого педагога до роботи школи молодого викладача.
 • Складання розкладу занять для організації взаємовідвідування уроків молодого педагога і його наставника.
 • Проведення діагностування молодого педагога ( в кінці першого року роботи ).
 • Організація самоосвіти молодого педагога.
 • Включення молодого педагога в роботу майстер-класів, творчих груп.
 • Складання пам’яток на допомогу викладачу – початківцю.
 • Ознайомлення викладача з передовим педагогічним досвідом.
 • Організація, здійснення внутрішнього контролю за роботою молодого педагога .


Зміст і форми роботи наставника з молодим педагогом

 •  Складання індивідуального плану роботи молодого педагога з урахуванням його потреб і можливостей.
 • Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з їх подальшим обговоренням.
 • Спільні відвідування уроків досвідчених колег і їх ретельний аналіз.
 • Випереджувальне відвідування молодим педагогом уроків, що проводяться наставником.
 • Спільне з молодим педагогом поурочно-тематичних планів, конспектів уроків.
 • Допомога молодому педагогу в розробці уроків, позакласних заходів.
 • Надання молодому педагогу рекомендацій щодо самоосвіти.
 • Ознайомлення молодого педагога з науково-методичною літературою.
 • Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших педагогів.
 • Допомога в роботі з важковиховуваними дітьми та їх сім’ями .
 • Залучення молодих педагогів до методичної, громадської роботи.

 

Пам’ятка наставнику для аналізу уроку молодого педагога

 •  Чи зацікавив вас урок?
 • Чи забезпечується цілеспрямована розумова діяльність студентів?
 • Чи дотримується викладач педагогічного такту?
 • Як створюються ситуації для глибокого сприймання матеріалу, емоційних переживань студентів?
 • Як здійснюється контакт з групою та окремими студентами, тобто як налагоджено зворотній зв’язок?
 • Наскільки ефективно організовано самостійну роботу студентів, як педагог озброює їх навичками самоосвіти, самоконтролю?
 • Що на уроці найбільше вдалося викладачу?
 • Які заходи виховного характеру було здійснено?
 • Як формувалася на уроці свідома робоча дисципліна?
 • Що не вдалося? Чому? Як працювати над усуненням недоліків?

 

Пам’ятка для наставника

 •  Разом із молодим педагогом глибоко проаналізуй навчальні плани і пояснювальні записки до них.
 • Допомагай стажисту скласти календарно-тематичний план, звернувши особливу увагу на підбір матеріалу для систематичного повторення, практичних і лабораторних робіт, екскурсій.
 • Допомагай у підготовці до уроків, особливо перших уроків, першої зустрічі з студентами. Найбільш важкі теми розробляй разом із молодим педагогом. У своїй групі намагайся вивчати складний матеріал з випередженням на 2-3 уроки, щоб дати молодому педагогу можливість навчитися методиці розкриття найбільших складних тем.
 • Допомагай молодому педагогу у веденні тематичного обліку знань, проведенні залікових уроків.
 • Разом підбирайте і готуйте дидактичний матеріал, наочні посібники, тексти задач, вправ, контрольних, самостійних , залікових робіт.
 • Відвідуй уроки молодого педагога з наступним їх детальним аналізом, запрошуй його на свої уроки, разом їх обговорюйте.
 • Допомагай у підборі літератури для самоосвіти.
 • Ділися досвідом шляхом доброзичливого показу зразків роботи.
 • Допомагай своєчасно, з терпінням, наполегливо. Ніколи не забувай відмічати позитивне в роботі молодого педагога.
 • Вчи не копіювати, не сподіватися на готові розробки, а виявляти власний педагогічний почерк.


Поради досвідчених колег молодому педагогу

1. Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто у кабінеті.

2. Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.

3. Не використовуйте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Вводьте систему взаємоперевірки.

4. Поясніть студентам мету, завдання уроку.

5. Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте студентам вирішувати їх самостійно.

6. Не спішіть виправляти помилку студента, краще, якщо її виправлять одногрупники.

7. Намагайтеся організувати самостійну роботу студентів на уроці.

8. На уроці кожен студент має бути на виду, до кожного шукайте індивідуальний підхід.

9. При використанні технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки, наочності не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.

10. При організації самостійної роботи, гри, усних відповідей не квапте студентів.

11. Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів інноваційних технологій.

12. Звертайте увагу на виховні аспекти уроку.

13. Домашнє завдання потрібно давати з поясненням, до дзвоника. Не затримуйте студентів після дзвоника.

14. Пам’ятайте: кожний урок не повинен бути схожий на попередній.


Рекомендації з підготовки молодого педагога до уроку

1. Вчитайся у розділ програми, який потрібно вивчити на даному уроці, а в деяких випадках – і в пояснювальну записку до програми.

2. Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.

3. Сформуй задум уроку, дай відповідь на питання, щоб ти хотів досягнути у результаті його проведення, сформулюй мету уроку.

4. Уяви колектив даної групи, уявно намалюй конкретних студентів. Уяви психологію цих студентів, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.

5. Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для даного матеріалу і для даних студентів.

6. Зістав вибрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному уроці.

7. Продумай структуру уроку і зафіксуй все знайдене у плані – конспекті.

8. Підготуй наочні посібники, не забудь підготувати і перевірити справність ТЗН.

9. Повтори вузлові елементи плану, продумай непередбачені обставини.

10. Спитай себе : «Ти готовий до уроку?».

План роботи Школи молодого викладача на 2012-2013 н.р.

Мета: допомога молодому викладачу у розв’язанні конкретних проблем щодо методики викладання, ознайомлення його із сучасними методами й технологіями навчання, ППД, у професійному становленні, виробленні власного стилю роботи, розвитку фахового потенціалу

І засідання

Дата проведення: серпень . Педагогічна конференція.

Тема : «Посвята у педагоги».

Мета: організація урочистого поздоровлення молодих спеціалісті 2012 року, посвята у педагога.

Завдання:

1. Створення бази даних про учасників засідань «Школи молодого викладача» 2012-2013 н.р.

2. Вивчення запитів молодих спеціалістів у наданні методичної допомоги.

3. Ознайомлення з планом роботи «Школи молодого викладача» на 2012-2013 н.р.

ІІ засідання

Дата: вересень (вівторок, 4 тиждень)

Тема: «Формування професійних компетентностей молодих спеціалістів».

Мета: забезпечення соціально-психологічних умов для зміцнення й збереження сприятливих тенденцій у самовдосконаленні та самореалізації особистості молодого спеціаліста в період професійної адаптації.

Завдання:

1.Організація самоосвіти молодого спеціаліста.

2. Опанування методики впровадження самоосвітньої діяльності.

3. Визначення професійного рівня молодих спеціалістів через застосування діагностики та факторно-критеріальної моделі.

4. Педагогічний тренінг «Як здобути повагу в студентів».

ІІІ засідання

Дата: жовтень (вівторок, 4 тиждень)

Тема: Практичний семінар «Процес навчання як цілеспрямована взаємодія викладача та учня»

Мета: ознайомлення з основними процесами навчання та психологічними особливостями пізнавальної діяльності студентів.

Завдання:

1. Удосконалення теоретико-практичної підготовки молодих спеціалістів.

2. Пошук найефективніших шляхів і засобів навчання.

ІV засідання

Дата: листопад (вівторок, 4 тиждень)

Тема: Відкрите обговорення «Роль викладача у навчально-виховному процесі»

Питання для обговорення:

1. Особистість викладача як чинник навчання.

2. Вимоги до викладача.

3. Програма самореалізації педагога.

V засідання

Дата: грудень (вівторок, 4тиждень)

Тема: «Творчий портрет педагога»

Мета: залучення молодих спеціалістів до методичної роботи, пошук, підтримка і пропаганда педагогічних здобутків учителя, зростання його авторитету.

Завдання: Визначення рівня творчості молодого спеціаліста та самоосвітнього рівня педагога-початківця.

VI засідання

Дата: лютий (вівторок, 4 тиждень)

Тема: «Урок-головна форма організації навчального процесу».

Мета: визначити ефективні форм навчання студентів, удосконалення та розвиток професійної компетентності педагога-початківця.

Завдання: Опрацювати вимоги до сучасного заняття.

VІІ засідання

Дата: березень (вівторок, 4тиждень)

Тема: «Стажування як засіб підвищення фахової майстерності».

Мета: залучення молодих педагогів до вивчення досвіду сучасних підприємств міста; удосконалення фахової майстерності в період процесу стажування.

Завдання: Визначити сучасні підприємства міста для проходження стажування; скласти програму стажування та обговорити шляхи її реалізації.

VІІІ засідання

Дата: квітень (вівторок, 4тиждень)

Мета: підготуватися до декади молодих педагогів.

Завдання: Запланувати заходи декади (відкриті уроки, позаурочні заходи)

IX засідання

Дата: травень (вівторок, 4 тиждень)

Тема: Творчий звіт:«Ініціатива та творчість молодих педагогів»

Мета: презентація власних педагогічних успіхів.